วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559
 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วม
ตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ 
ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
 และประชาชนที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก
ในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ให้ได้รับบริการส้วมสาธารณะที่สะอาด 
เพียงพอและประหยัด บัดนี้ รพ.สต.หนองคล้าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขอรายงานด้วยภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์ และข้อมูลการรายงาน 
ดังในเอกสารแนบลิงก์ด้านล่างนี้   >>> คลิ๊ก  รายงานล้างส้วมต้อนรับสงกรานต์

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559


วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      เราจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์รวมด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพการบริการที่ประทับใจ 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมและเสมอภาค

1.จัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์รวมทั้งด้านรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ   ด้วยมาตรฐานที่ดี

2.พัฒนาศักยภาพบุคลาการโดยส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ทางด้าวิชาการและทักษะการบริการที่ดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559


ทำเนียบบุคลากร

รณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค + 5 ส.