วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559
 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วม
ตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ 
ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
 และประชาชนที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก
ในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ให้ได้รับบริการส้วมสาธารณะที่สะอาด 
เพียงพอและประหยัด บัดนี้ รพ.สต.หนองคล้าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขอรายงานด้วยภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์ และข้อมูลการรายงาน 
ดังในเอกสารแนบลิงก์ด้านล่างนี้   >>> คลิ๊ก  รายงานล้างส้วมต้อนรับสงกรานต์

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559


วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      เราจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์รวมด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพการบริการที่ประทับใจ 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมและเสมอภาค

1.จัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์รวมทั้งด้านรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ   ด้วยมาตรฐานที่ดี

2.พัฒนาศักยภาพบุคลาการโดยส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ทางด้าวิชาการและทักษะการบริการที่ดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559


ทำเนียบบุคลากร

รณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค + 5 ส.