วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      เราจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์รวมด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพการบริการที่ประทับใจ 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมและเสมอภาค

1.จัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์รวมทั้งด้านรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ   ด้วยมาตรฐานที่ดี

2.พัฒนาศักยภาพบุคลาการโดยส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ทางด้าวิชาการและทักษะการบริการที่ดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น