วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทีม SRRT รพ.สต.หนองคล้า ออกสอบสวนโรค หมู่ 14 บ้านหนองคล้าใต้


วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม. กิจกรรม 5 ส.


วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.หนองคล้า ประจำ ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลขุขันธ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการ ตรวจตาในผู้ป่วย เบาหวาน ในเขต บริการ รพ.สต.หนองคล้า ประจำ ปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ออกงานอนามัยโรงเรียน บ้านหนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ตำบลโสนรพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ
ทีม เจ้าหน้าที่ ในเขต รพ.สต.โซนที่ 4 ออกปฏิบัติงาน งานอนามัยโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียน บ้านหนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินสุ่มดัชนีความชุกลูกน้ำระดับอำเภอ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินสุ่มดัชนีความชุกลูกน้ำระดับอำเภอ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ประชุม อสม.ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ประชุม อสม.ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562

ประชุมโซน รพ.สต.เขตที่ 4 จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ


วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมประชุม รพ.สต.เขตที่ 4 จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ

หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ รพ.สต.หนองคล้า เดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ รพ.สต.หนองคล้า ให้บริการ ประชาชน ในเขตรับผิดชอบ และ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคล้า

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ รพ.สต.หนองคล้า

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ รพ.สต.หนองคล้า ให้บริการ ประชาชน ในเขตรับผิดชอบ และ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคล้า


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมประชาคม ไข้เลือดออก บ้านสวายหมู่ 7 ตำบลโสน

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  รพ.สต.หนองคล้า ร่วมประชาคมไข้เลือดออก บ้านสวายหมู่ 7 ตำบลโสน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินสุ่มดัชนีความชุกลูกน้ำระดับอำเภอ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินสุ่มดัชนีความชุกลูกน้ำระดับอำเภอ จำนวน 2 หมู่บ้าน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะอสม. ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า  ร่วมกับ คณะอสม. ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมี มติ ในเรื่อง ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ตรงกับ วันที่ 7,15,21,30 ของทุกเดือน


วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รพ.สต.เขตที่ 4 จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตที่ 4 ประกอบด้วย รพ.สต.อาวอย / รพ.สต.ขนุน และ รพ.สต.หนองคล้า คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 4  จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2562 ติดตามงาน  ตามนโยบาย และวางแผนประจำปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ประจำเดือน เมษายน 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  
กิจกรรม 5 ส รอบสุดท้าย ของเดือน  เมษายน 2562  ตรงกับ วันที่ 30 เมษายน 2562
 ตามแผนงานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมี มติ ในเรื่อง ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส 
ตรงกับ วันที่ 7,15,21,30 ของทุกเดือน ซึ่งดำเนินการมา เป็นประจำทุกปี 

กิจกรรมประกวดอสม.ดีเด่นระดับอำเภอ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำพุธศักราช 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  
โดย นางทองสอน ปิ่นหอม  อสม.หมู่ 3 ตัวแทนเข้าประกวดอสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำพุธศักราช 2562 
วันที่29 เมษายน 2562 

ประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำ ประจำเดือนเมษายน 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  
ดำเนินงานควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
 วันที่ 26 เมษายน 2562 สสอ.ขุขันธ์ จับสลากหมู่บ้านและแจ้งหมู่บ้านเป้าหมาย
 ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำ 
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ จำนวน 2 หมู่บ้าน  ประจำเดือนเมษายน 2562

ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ " ให้ความรัก พิทักษ์ อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน "

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า 
 ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
 " ให้ความรัก พิทักษ์ อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน "
 ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
 วันที่ 10 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสถานศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า 
 โดย นายสุธี  จาตุม  ผอ.รพ.หนองคล้า
ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสถานศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน วันที่ 5 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดอบต.โสนคัพครั้งนี้ 19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  โดย นายสุธี  จาตุม  ผอ.รพ.หนองคล้า  ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดอบต.โสนคัพครั้งนี้ 19 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค -3 เมย.2562  ฌสนามกีฬากลาง อบต.โสน  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนปี2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ดำเนินการ ควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก กลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ปี2562

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ อบต.โสน
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โครงการออมวันละบาทตำบลโสน

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม.ดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ อสม.ในเขตรับผิดชอบ ดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออกทุกวันศุกร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ คณะอสม. ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมี มติ ในเรื่อง ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ตรงกับ วันที่ 7,15,21,28 ของทุกเดือน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก2562

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก2562

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day รพ.สต.หนองคล้า 25 มกราคม 2562

ตรวจคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ X-rayปอด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้าตรวจคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ X-rayปอด

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ประชุม อสม.ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  ตำบลโสน ประชุม อสม.ประจำเดือน มกราคม 2562 ตามหลักบทบาท อสม. ต้องเข้าร่วมประชุม อบรม ฟื้นฟูความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงรุกรายเดือน ทุกเดือน ๆ ละ 1ครั้ง

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

ให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อ(NCD)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ เป็นสถานบริการ ปฐมภูมิ (Primary Care) ที่ให้การดูแลสุขภาพประชาชน แบบองค์รวม ซึ่งระบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อ (NCD)
เน้นบริการหลักในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนระดับตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตที่ 4 ต.โสน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนสุ่มค่าดัชนีลูกน้ำ ไขว้ ระดับตำบลวันที่ 18 มกราคม 2562 ระดับอำเภอ วันที่ 21 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมโรคในชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตที่ 4 ต.โสน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมโรคในชุมชน *** วันที่ 16 มกราคม 2562 : ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสน *** วันที่ 17 มกราคม 2562 : ทีม อสม.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย สุ่มค่าดัชนีลูกน้ำ ไขว้ ระดับตำบลวันที่ 18 มกราคม 2562 / ระดับอำเภอวันที่ 21 มกราคม 2562

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

ทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

นายสุธี จาตุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
 ร่วมกับ คณะ อสม./ผู้นำชุมชน
 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
 ในปีพุทธศักราช 2562 ตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2562 

วันที่ 15 มกราคม 2562 : ร่วม 5 ส ตามรอบสัปดาห์ (5 ส 4ครั้ง/เดือน)
                                          :  นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เย็น:
วันที่ 16 มกราคม 2562 พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ในภาคเช้า

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม.ดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุกวันศุกร์ เข้าสู่ปีที่5

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ อสม.ในเขตรับผิดชอบ ดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออกทุกวันศุกร์( อสม.เคาะประตูบ้าน) อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 ตามแผนงานและข้อกำหนดบทบาทของ อสม.ให้ปฏิบัติหน้าที่ในละแวกบ้านที่ได้รับผิดชอบอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อเดือน บันทึกข้อมูลกิจกรรมเก็บไว้ เป็นหลักฐานและส่งรายงานผลงานประจำเดือน วันที่ 25 ของทุกเดือน

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2562 รร.บ้านหนองคล้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขถาพตำบลหนองคล้า ร่่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองคล้า ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ตรงกับ วันที่ 12 มกราคม 2562 คำขวัญ วันเด็กปีนี้ " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ "

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

รพ.สต.เขตที่ 4 จัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตที่ 4 ประกอบด้วย รพ.สต.อาวอย / รพ.สต.ขนุน และ รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ผู้ประสานงานระดับอำเภอ คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 4  จัดประชุมประจำเดือนมกราคม ติดตามงาน  ตามนโยบาย และวางแผนประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

รพ.สต.เขตที่ 4 ร่วมประชุมเตรียมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 7 มกราคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตที่ 4 ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโสน / กรรมการทางการศึกษา และคณะครูศูนย์เด็ก
ในเขตตำบลโสน จัดประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562


กิจกรรม 5 ส ปีงบประมาณ 2562

นายสุธี จาตุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ คณะอสม. ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมี มติ ในเรื่อง ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ตรงกับ วันที่ 7,15,21,28 ของทุกเดือน ซึ่งดำเนินการมา เป็นประจำทุกปี เข้าสู่ปีที่ 5